Reaching Home Indigenous NL banner
Reaching Home Indigenous NL

Tipatshimuna kie Ussa Tipatshamuna

Zoom Information Session #1 (Zoom tshe pitshatnakent aimun)

Posted 9 October 2020, 11:49 am ADT

Zoom Information Session #1 ne uauitakana ka uishamanit auentshent tshe tshi pitakatat umashneikanau nete Reaching Home Indigenous NL.

OCTOBER 21, 2020
1:30 Labrador tapeikan nashatakanu, 2:00 Newfoundland tapeikan nashatakanu

Tsha usihamakun tshe tshi aimin kie tshin nta mitshuant tshe tshi uauitakent tsheisha uitshiakent auen eka kunentak tante tshe tat kie eka uitshet kie tshika takun tshe tshi nitskatunanut kie tshe tshi uitshianit auentshent ua shakessentat umashaneikanau. Tshika minanut iat tshe tshi uauitakent esha manapunikut euauitshiakent auen Reaching Home Indigenous NL RAB miam ka uatakau.

Ne aimiek Tracey Doherty nete kaitusset Labrador Friendship Centre ui tapashnikui Zoom nitskatunantshi:

Tel.: 709-896-8302
Email: tdoherty@lfchvgb.ca

Image used with permission of artist Mike Massie.
Image used with permission of artist Mike Massie.
« 1 2
 
Reaching Home Indigenous NL logo
Reaching Home Indigenous NL