Reaching Home Indigenous NL banner
Reaching Home Indigenous NL

Tipatshimuna kie Ussa Tipatshamuna

In Memory of Andrew Harvey

Posted 11 March 2022, 9:56 am AST

The St. John's Housing and Homelessness Sector lost a great ally in October 2021. Andrew Harvey, Director of Housing and Social Supports at First Light St. John's Friendship Centre passed away suddenly, leaving a wave of shock and sadness in our community.

Andrew, originally from Nova Scotia, was a social worker, a dad, a strong Mi'kmaq man and an admired leader. He was involved in many housing initiatives, including Homeshare, several homeless shelters, HIFIS, and most recently, he... Read more.

Tshe uishamanit auentshent tshe tshi pitakatat mashaneikanu tshe uauitak tshekuan ua tutak

Posted 8 November 2021, 10:30 am AST

Tshekat uiesh 1.1 million espish minanipen shuniau Labrador Friendship Centre tshe tshi minat "Tshe Utitamak Tshitnat" Reaching Home Indigenous NL atusseun.

  • Tsheutshamau tshe pitshatnak shunianu ute Labrador Friendship Centre
  • Kassinu ute espishat NL tshe tshitatakent
  • Tshe tshi uauitshianit Innut iat peikun eka kunenamat Innu Kanua kie tamuk uetshapanit eka kunentakau tante tshe ipit kie ake uitshit ute Newfoundland mak Labrador.
  • Ne ka uetashumatshet (RAB) nutshish uishameut auenua tshe tshi pitakatat mashaneikanu tshe uauitak tshekuanu ua tutak tshe tshi uauitshiat auenua eka uitshantshi, tshe tshi eka espish mitshetit Innut eka uitshit uta Uinashku-Pishum 31, 2022.
Tsha Uishamakunau tshe tshi pitakateik tsha mashaneikanamau 2021

Tshesituakent Clifford Young

Posted 14 April 2021, 12:14 pm ADT

Clifford Young

RHINL tshi tshue ushtuentamut katshi uniat napeua ka uitshatsemat Clifford Young, tshi tshue ishpatentakunipen utaimun kie utatseun kie nete utshapanu Flat Bay. Uitshinan ua ishpatenamatshit kie ua mana situtshit utannieun kie ka espish uauitshiat auenua. Clifford pitshatnamupen umashaneikan euauintishut tante uetutet kie minepen Reaching Home Indigenous NL RAB tshe tshi uapatniat kutaka auenua euanentamantshi.

Miam kaisishuet peikuau "tshitshuat nte tsha manuenamun mak apu kushtatshin tshe... Read more.

Canadian Mamu Tshe Ushkuit Tshe Tshi Kassinu Auen Uitshet Webinar

Posted 16 November 2020, 9:47 am AST

Umue webinar ne tutamut CAEH ishpatentamut tshi tshue tante uetutet Innu kie sha uanentak tshe tshi mashkak tante tshe ipit. Mamitnenamanu tante uetutet katshi utnakent utassi mitshet Innut apu kunentakau mitshuapnu. Tamuk nte tau auen miam unuetimit kie ma manashkuat mishkut senamanu tshi tshue euanentak. Anamin tshe tshi sentakent miam tshekua aimun tshipa apastakanu tshe tshi manu uitakent. Espish tapue anamak nete etat auen ka uitshitshi anamen tshe tshi uitakent tshekuanu... Read more.

Tungasuvvingat Inuit Film

Posted 10 November 2020, 11:29 am AST

umue kashetshamanit ute Ottawa's Tungasuvvingat Inuit kunenameut kashetshamantshi miam esha sentak Eissimeu ne esha nashatak tshekuanu nete utannieut nete katak epatshi miam Ottawa. Tsha minakunan tshe tshi mamitnentamak tante uetutet Eissimeu esha anamentak kie uin nete tatshi hub miam Happy Valley-Goose Bay kie ma St. Johns kie ma tamuk ute Newfoundland mak Labrador.

https://www.tungasuvvingatinuit.ca/urban-inuit-knowledge-centre/

Kashetshamanit tshe Nukuianit kaitusset RAB Andrew Harvey

Posted 10 November 2020, 11:28 am AST

umue kashetshamanit nete utshapanu NCCIE (National Centre for Collaboration on Indigenous Education) nukuianu RAB kaittusset, Andrew Harvey nte ka tat First Light. Nenu uauitem napeua tshe tshi uauitshiantshi tante senameu euanentamantshi napeua nte kassinu Newfoundland mak Labrador.

https://www.nccie.ca/story/first-light-native-friendship-centre-andrew-harvey/

Ne Natioanl Centre for Collaboration in Indigenous Education (NCCIE.CA) tapashmeut assi'a tshe tshi mamushtet aimun kie tipatshimuna tan etentakuak eshkutamashutshi Innu kie ma Eissimeu kie ma Metis nete katak.

Good News from Flat Bay's Ktaqmukuk Hub for Homelessness & Rural Housing!

Posted 10 November 2020, 11:21 am AST

Manutakun tapue tipatshimun nete uetshapent Flat Bay's Ktaqmukuk Hub for Homelessness & Rural Housing, ne attusseun ka uitshiaushut Reaching Home Indigenous NL shuniatat ka katsnakau shunianu katshi takuak akushun Covid 19 Emergency Response funding nta tshe unuepant shikuanut.

Clifford Young tshi tshue ishpatentakanipen utaimun ute Reaching Home Indigenous NL RAB kie tshi tshue uitshikupen Flat Bay uttasseuna. Liz LaSaga, Utshamashkueu ute Flat bay Band inc.mak RHINL RAB kaitusset uin... Read more.

Clifforf Young mak uminushissama utakunakenama
Clifforf Young mak uminushissama utakunakenama

Zoom Information Session #2 (Zoom tshe pitshatnakent aimun)

Posted 22 October 2020, 12:09 pm ADT

Zoom Information Session #2 ne uauitakanau ka uishamanit auentshent tshe tshi pitakatat umashneikanau nete Reaching Home Indigenous NL.

*Tsheui pitakateik tsha mashaneikanau eshk kua 4:00 PM Noevember 19, 2020.

Minat tshe tutakent Zoom Session:

OCTOBER 27, 2020
9:30 AM - 11:30 AM Labrador tapeikan enashatakent
10:00 AM - 12:00 Newfoundland tapeikan enashatakent

Tsha uishamakunau tshe tshi mamu ipik tshe tshi uauitakent tan tsheish uauitshianit auentshent kie tshe tshi... Read more.

Image used with permission of artist Mike Massie.
Image used with permission of artist Mike Massie.
1 2 »
 
Reaching Home Indigenous NL logo
Reaching Home Indigenous NL